social twitter box blueOp H2O-Online worden toegepast wetenschappelijke vakartikelen gepubliceerd. In maandblad H2O vindt u elke maand een prettig leesbare selectie van deze publicaties, artikelen over actuele en maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector. 

Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?

De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie.
Daniel van de Craats (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR), Melle Nikkels (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR, University of Tasmania), Lodewijk Stuyt (Alterra Wageningen UR)
Lees verder

De ingrediënten voor succesvol beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers

Effectief beheer en onderhoud bepalen het functioneren van een natuurvriendelijke oever (NVO). Tussen de waterschappen is veel verschil in de wijze waarop dit beheer en onderhoud wordt ontwikkeld en toegepast. Om deze verschillen in kaart te brengen zijn 10 waterbeheerders geïnterviewd.
William Neefjes, Susan Sollie, Cees-Jan Vermulst (Tauw)
Lees verder

Mangaanverwijdering uit grondwater: de rol van biologische en fysisch-chemische autokatalytische processen

In Nederland en België vindt mangaanverwijdering uit grondwater plaats door beluchting en zandfiltratie. In dit onderzoek zijn nieuwe en belangrijke inzichten gepresenteerd met betrekking tot het ontrafelen van processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering.
Jantinus Bruins (WLN)
Lees verder

Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiotische randvoorwaarden voor ‘van grondwater afhankelijke’ terrestrische ecosystemen in Westduinen

De Kaderrichtlijn Water verplicht provincies inzicht te geven in de mate waarin de grondwaterhuishouding bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om een breed gedragen beoordelingsmethode.
Arnaut van Loon (KWR Watercycle Research Institute), Jan Meijles (provincie Zuid-Holland), Willem Jan Zaadnoordijk (TNO Geologische Dienst Nederland)
Lees verder

Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn

Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050.
Rosa Sjerps (KWR Watercycle Research Institute), Thomas ter Laak (KWR Watercycle Research Institute, Wageningen UR), Gertjan Zwolsman (KWR Watercycle Research Institute, thans Dunea)
Lees verder

Evaluatie van bestrijdingsmiddelenmetingen in Nederland; effecten van simultane blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen?

De Nederlandse bestrijdingsmiddelenmetingen in oppervlaktewater zijn geanalyseerd op het voorkomen van effecten ten gevolge van simultane blootstelling aan meerdere stoffen (mengseleffecten) tegelijkertijd. Met de huidige detectielimieten zijn we feitelijk niet in staat om te beoordelen of het milieu nu wordt beschermd of niet.
Jan Baas (Centre for Ecology and Hydrology, Verenigd Koninkrijk), Martina Vijver, Maarten van ’t Zelfde (Universiteit Leiden)
Lees verder

Evaluatie van bestrijdingsmiddelenmetingen in Nederland; effecten van simultane blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen?

De Nederlandse bestrijdingsmiddelenmetingen in oppervlaktewater zijn geanalyseerd op het voorkomen van effecten ten gevolge van simultane blootstelling aan meerdere stoffen (mengseleffecten) tegelijkertijd. Met de huidige detectielimieten zijn we feitelijk niet in staat om te beoordelen of het milieu nu wordt beschermd of niet.
Jan Baas (Centre for Ecology and Hydrology, Verenigd Koninkrijk), Martina Vijver, Maarten van ’t Zelfde (Universiteit Leiden)
Lees verder

Beoordeling totale milieueffecten van dynamische procesvoering in de waterketen

Om de invloed van de bedrijfsvoering of investeringen op het milieu te berekenen, wordt vaak de CO2-voetafdruk bepaald, maar een Life Cycle Assessment (LCA) neemt meerdere aspecten mee en is daarom beter. Combinatie van een LCA met dynamische procesmodellen geeft een beeld van het totale effect van de processen.
Laura Snip en Tessa van den Brand (KWR Watercycle Research Institute)
Lees verder

Zand- en grindwinputten: meer dan een groot gat in de grond

Het winnen van zand en grind heeft veel nieuw oppervlaktewater gecreëerd. Dat beïnvloedt de waterkringlopen, de chemische kringlopen en de ecologie zowel in positieve als negatieve zin.
Pauline Mollema (Universiteit van Bologna)
Lees verder

Meer artikelen

H2O juni-juli 2016 cover

Maandblad H2O is er voor alle waterprofessionals van Nederland. Klik op de cover voor een preview of neem meteen een abonnement .

 

In de H2O van juni/ juli 2016 onder andere:

ZUINIG MET WATER: HOE INTERESSANT IS DAT VOOR DE INDUSTRIE?

LIEVE DECLERQ; WAT VERANDERDE TOEN ZIJ KINDEREN KREEG?

BOEREN EN WATERSCHAPPEN SPREKEN EEN ANDERE TAAL

Redactie

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Abonnementen

 • H2O
  Koningskade 40
  2596 AA Den Haag
 • 070 - 32 22 765

Commerciële mogelijkheden

 • PSH Media Sales
  Postbus 68
  7000 AB Doetinchem
 • 0314 - 355 834